W Polsce rozwiązanie małżeństwa następuje w rozwodowym postępowaniu sądowym.  Poniżej przedstawione zostaną kroki do uzyskania rozwodu

Pozew o rozwód – Pozew należy napisać zgodnie z wytycznymi. Muszą się znaleźć w nim żądania wobec pozwanego poparte odpowiednimi dowodami:

 • kwestia orzekania o winie rozpadu małżeństwa  
 • ewentualna wysokość alimentów
 • władza rodzicielska
 • miejsce zamieszkania dzieci
 • kontakty z dziećmi
 • eksmisja
 • ustalenie sposobu korzystania z mieszkania
 • podział majątku

Itp.:

Pozew musi być podpisany przez jednego z małżonków lub jego pełnomocnika

 1. Pozew musi być sporządzony w dwóch egzemplarzach: oryginał i odpis. Należy go dostarczyć do Sądu Okręgowego właściwego dla danego miejsca zamieszkania osobiście lub listownie. Opłata sądowa jest stała wynosi 600 zł najlepiej od razu uregulować płatność.
 2. Drugi małżonek składa odpowiedź
 3. Rozprawa sądowa – sąd najczęściej przesłuchuje męża i żonę oraz świadka ()
 4. Zapada wyrok rozwodowy
 5. Pełnomocne orzeczenie sądu. Jeżeli nie wystąpi zaskarżenie wyroku do Sądu apelacyjnego można uzyskać odpis orzeczenia
 6. Urząd stanu cywilnego wprowadza wpis o rozwodzie do aktu stanu cywilnego. Sąd częściowo zwraca koszty sądowe w wysokości 300 zł jeżeli rozwód jest bez orzekania o winie.
 7. Postępowanie jest analogiczny także dla separacji. Jeżeli jednak małżonkowie nie mają dzieci mogą złożyć wspólny wniosek o separację. Opłata sądowa jest w tym wypadku znacznie niższa i wynosi 100 zł.

W celu zasięgnięcia wiedzy w sprawie prawa rodzinnego w Koninie i porad prawnych, zapraszam do kontaktu ze mną pod numerem 793 773 088